COURSES

Základy Inteligencie Systémov (ZIS) 2019

Prednášajúci: prof. Ing. Peter Sinčák Csc. peter.sincak@tuke.sk Boženy Němcovej 3 (BN3), Budova ÚVT, číslo dverí 19

 • Cvičiaci:

PODMIENKY ZÁPOČTU

 • Povinná účasť na cvičeniach (max. 3 ospravedlnené neúčasti)
 • Povinná účasť na prednáškach (4 náhodné kontroly)
 • Dosiahnutie min. 21 bodov za semester (zo 40 možných)

Bodovanie zápočtu

 • Esej na vybranú tému (10 bodov)
 • Zápočtová písomka (15 bodov)
 • Programové zadanie v Pythone (15 bodov)

Esej

Hodnotenie eseje

 • Práca so šablonou (5 bodov)
 • Obsah (5 bodov)

Témy esejí

Využitie UI v:

 • zdravotníctve
 • v digitálnom podniku (Industry 4.0)
 • IT služby
 • doprava, automobilový priemysel
 • robotika
 • inteligentné domy, mestá
 • v online marketingu a sociálnych sieťach

Pokyny k vypracovaniu esejí

 • Pracuje sa po trojčlenných (dvojčlenných) skupinách
 • Prihlásiť sa na tému je možné v tomto dokumente (je potrebné nájsť záložku so svojou skupinou)
 • Esej je písaná v slovenskom alebo anglickom jazyku (bonus 5 bodov za angličtinu)
 • Rozsah eseje je minimalne 2 strany na osobu v skupine (bez citacii) v IEEE sablone (trojčlenná skupina 6 strán, dvojčlenná 4 strany)
 • Šablóna na eseje doc.
 • Termín na odovzdanie esejí je 7. týždeň
 • Kto odovzdá neskôr, dostane maximálne polovičný počet bodov.
 • Po odovzdaní si každá skupina pripraví prezentáciu a odprezentuje svoju esej
 • Vzorová esej

Odovzdanie eseje

 • Esej posielajte na mail pato.sabol@gmail.com
 • Predmet v tvare ZIS_2019_1_esej_skupina_priezviska_autorov
 • Telo správy: Vaše mená, skupina a nazov práce
 • Príloha: skupina_priezviska_autorov.pdf a .docx

Program cvičení

1.cvičenie

 • Úvodné informácie

OTÁZKY NA SKÚŠKU

otazky_na_skusku.pdf

Program prednášok (Štvrtok 10:50 - 13:05)

1. prednáška (14.2.2019)

Záznam z prednášky: https://www.youtube.com/watch?v=z1ft-3Ur5MI

Úvod do inteligencie systémov a ich modelovania, historické poznámky - 2017.pdf

 • Úvod a motivácia inteligentných systémov.
 • Čo je to systém?
 • Čo je to inteligencia stroja?
 • Čo je to virtualizácia systému, zmiešaná realita a aký je jej význam?
 • Čo je to informácia a čo je znalosť?
 • Čo je to umelá inteligencia a aký je jej význam v inteligentných systémoch?
 • Aké sú aplikačné oblasti Inteligentných systémov?
 • Realistická inovácia v inteligentných systémoch.

2. prednáška (21.2.2019)

Roboti, Inteligencia a Ľudstvo.pptx Roboti, Inteligencia a Ľudstvo(Prezi).zip

 • Čo je robot?
 • Aké typy robotov existujú?
 • Prečo používať roboty?
 • Existuje história spoločenských robotov?
 • Aká je súčasnosť spoločenských robotov?
 • Ako sa buduje inteligencia robotov?
 • Budúce projekty v oblasti spoločenských robotov.
 • Aké problémy očakáva ľudstvo v robotike?

3. prednáška (28.2.2019)

Záznam z prednášky: https://www.youtube.com/watch?v=YgDjzY6TNLQ

Základné_pojmy_inteligencie_systémov.pdf

 • Definície umelej inteligencie
 • Klasicka umelá inteligencia
 • Konečný automat a Turingov stroj
 • Turingov test, Searlov test Čínskej izby
 • Čo je to common sense UI, výroková logika?
 • Čo je to syntax, semantika, semiotika, ontologické systémy?
 • Výpočtová umelá inteligencia
 • Matematická funkcia a jej aproximácie resp. extrapolácia v IS
 • Príznakový priestor v IS.
 • Čo je to fuzzy množina?
 • Čo je to neurónova sieť a chybový priestor?
 • Čo je to inteligentná optimalizácia?

4. prednáška (7.3.2019)

Záznam z prednášky: https://www.youtube.com/watch?v=olKNaJhunJE

Záznam z prednášky: https://youtu.be/jLxJ3Tx4xN0?t=1

Znalostné_systémy_strojové_učenie_pre_inteligenciu_strojov.pdf

 • Znalosti a inteligentné systémy postavené na znalostiach
 • Typy expertných systémov
 • Základná štruktúra expertného systému
 • Príklady expertných systémov z praxe
 • Rozdiel medzi myšlienkovými postupmi dedukciou a indukciou
 • Všeobecný pohľad na znalostné systémy
 • Strojové učenie – typy , sub-symbolický a symbolický prístup
 • Čo je to reprezentatívna množina a ako súvisí s príznakovým priestorom
 • Globálny pohľad na strojové učenie

5. prednáška (14.3.2019)

Záznam z prednášky: https://www.youtube.com/watch?v=wLoYUMG7khA

neuronove_siete_zaklady.pdf

 • Biologická inšpirácia
 • Topológia neurónových sietí
 • Kontrolované verzus – nekontrolované učenie NS
 • Príznakový priestor a jeho formy ako vstup do NS
 • Výstup neurónovej siete a jeho formy
 • Perceptrón ako jednoduchá neurónová sieť
 • Metóda spätného šírenia chyby – základný princíp
 • Univerzálna aproximačná teoréma
 • Deep Learning ako komplex neurónových podsietí
 • Aplikačný potenciál neurónových sietí – kedy ich použiť

6. prednáška (21.3.2019)

Záznam z prednášky: https://www.youtube.com/watch?v=LH6Pte5U-mo

Fuzzy_systemy.pdf

 • Fuzzy množina
 • Fuzzy Logika
 • Inferencia
 • Fuzzy pravidlo ako forma znalostí (aproximátor funkcie)
 • Fuzzy inferenčný systém
 • Adaptívny Fuzzy Inferenčný systém
 • Aplikačný potenciál Fuzzy Systémov - kedy ich použiť

7. prednáška (4.4.2019)

Záznam z prednášky: https://www.youtube.com/watch?v=CkzvkGOB254

Evolučné_prístupy_v_inteligentnych_systemoch.pdf

 • Čo je základný princíp evolučných algoritmov ?
 • Základná bloková schéma evolučného algoritmu.
 • Aké sú základné pojmy v EA ?
 • Aké typy Genetických operátorov poznáme ?
 • Vedeli by sme využiť GA v učení neurónových sietí ?
 • Aký je vzťah medzi GA a simuláciou kreativity ?
 • Čo je Genetické Programovanie ? Čo je výsledok GP ?
 • Čo sú Interaktívne Evolučné výpočty – uveďte príklad
 • Aplikačný potenciál Evolučných výpočtov

8. prednáška (11.4.2019)

Záznam z prednášky: https://www.youtube.com/watch?v=mowZ5cI903s

 • What is Industry 4.0 - can you describe it? (Bonusová otázka - očakávaná odpoveď v angličtine)

ai_cloud.pdf

9. prednáška (18.4.2019)

Záznam z prednášky: https://www.youtube.com/watch?v=4oD5w5Ej3Js

pocitacova_prostriedky_a_ich_vplyv_na_inteligentne_systemy.pdf

 • História počítačov
 • Cloudové počítanie
 • Internet Veci a ich dopad na Inteligentne systémy
 • Virtualizácia a jej význam v DICONOMY
 • Veľké dáta a ich význam